คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1. ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ

2. การเลือกกิจกรรมชุมนุม นักเรียนสามารถกดเลือกได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น  ไม่สามารถกดเปลี่ยนได้ 

3. เลือก ยอมรับข้อตกลง เมื่อนักเรียนอ่านข้อควรระวังเรียบร้อยแล้ว